До уваги батьків майбутніх першокласників!

Шановні батьки майбутніх першокласників,ми розпочалинабір до 1-го класу 2018/2019 навчального року.

(Набір до 1-го класу відбувається згіднонаказу міністерства освіти і науки україни № 367від 16 квітня 2018 р.)

Право першочергового зарахування до школи мають:

• діти з території обслуговування закладу • діти, чиї старші брати та сестри вже навчаються у Слобожанській гімназії №2
• діти працівників закладу
• діти внутрішньо переміщених осіб.

Документи для зарахування до 1-го класу

1. Заява
2. Копія свідоцтва про народження дитини
3. Медична довідка № 086-1/о та копія довідки про щеплення
4. Документ для підтвердження права на першочергове зарахування (довідка з місця проживання/перебування дитини, старшого брата або сестри, або інших документів, зазначених вПорядку для зарахування).

Зарахування до 1-го класу відбуватиметься у 2 етапи.

1-ий етап: з 19 квітня по 31 травня 2018 р. – першочергове зарахування
2-ий етап: з 1 по 15 червня 2018 р. – при наявності вільних місць

Продовжується зарахування в 1 клас гімназії, наявні 10 вільних місць

* * * * * * * * * * *

Відповідно до Зако­ну України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про захист персональних даних» для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

  • заява на ім’я директора школи;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • медична картка встановленого зразка;
  • згода на збір і обробку персональних даних.

Лист МОН №1/9-71 від 14.02.15р."Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу"

Особливості приймання дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів

Вік майбутніх першокласників

Вік майбутніх першокласників регламентовано статтею 20 Зако­ну України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV, в якій зазначено, що зарахування учнів до загальноосвіт­ніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з шести років.
У пункті 1.4 Постанови Головного державного санітарного лікаря України «Про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до но­вого 2009/2010 навчального року» від 29 липня 2009 р. № 20 наголо­шено: «Не допускати прийом до школи дітей, молодше 5 років 8 міся­ців». Зазначена Постанова Головного державного санітарного лікаря України є чинною до початку 2010/2011 навчального року.

Разом з тим, звертаємо увагу на те, що згідно зі статтею 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІП право на перебування у дошкільних навчальних закладах гарантовано дітям ві­ком від двох місяців до шести (семи) років. Отже, якщо дитина досягла шестирічного віку, дошкільні навчальні заклади не можуть відмовити батькам у подальшому отриманні їхньою дитиною дошкільної освіти.

Умови приймання дітей до загальноосвітніх навчальних закладів

Приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу за­гальноосвітніх навчальних закладів» від 7 квітня 2005 р. № 204.

Загальноосвітні навчальні заклади приймають дітей на навчан­ня відповідно до визначеної території обслуговування.За наяв­ності вільних місць дитина може навчатися і в інших навчальних за­кладах.

Для зарахування дитини до першого класу батькам чи особам, які їх замінюють, потрібно подати до загальноосвітнього навчально­го закладу такі документи:

  • заяву на ім’я директора;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • медичну картку встановленого зразка.

Умови приймання дітей до спеціалізованих навчальних закладів

До спеціалізованої школи (школи-інтернату) з поглибленим вивченням окремих предметів приймання дітей здійснюється не­залежно від території обслуговування.

Приймання дітей, які вступають до першого класу спеціалізо­ваної школи (школи-інтернату), проводиться протягом періоду, ви­значеного навчальним закладом, після співбесіди з дитиною у присутності її батьків або осіб, які їх замінюють, згідно з Інструк­цією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихован­ців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки Украї­ни від 19 червня 2003 р. № 389 та зареєстрованої у Мін’юсті 4 липня2003 р. за № 547/7868.

Співбесіда з дитиною, яка вступає до першого класу спеціалізо­ваної школи (школи-інтернату), повинна охоплювати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеці­алізації закладу.

Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матері­алів, запропонованих центрами практичної психології та соціальної роботи (психологічними службами), а затверджує директор на­вчального закладу за погодженням із відповідним органом управ­ління освітою.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного на­вчального закладу. Не можна перевіряти вміння читати, писати, раху­вати тощо, оскільки формування цих навичок відбувається у процесі навчання дитини у початкових класах за чинними навчальними про­грамами для 1 -4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Приймання дитини має проводитись вчителем початкових кла­сів та психологом у формі доброзичливої співбесіди, що триває не більше 30 хвилин, у присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

Оскільки навчання учнів першого класу здійснюється з ураху­ванням особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, їхніх вікових та індивідуальних можливостей, слід зазначити, що готов­ність до систематичного навчання визначається взаємозв’язаними компонентами: фізичною (станом здоров’я і фізичним розвитком дитини), інтелектуальною і особистісною готовністю.

Фізична готовність дитини до школи визначається медичними працівниками і записується у медичній картці.

Особистісна готовність характеризує:

  • уміння дитини орієнтуватися у навколишньому світі;
  • ставлення дитини до школи;
  • самостійність дитини, її активність й ініціативність, сформованість потреби у спілкуванні, вміння встановлювати контакти з однолітками і дорослими.

Про інтелектуальну готовність дитини до школи свідчить відповідний рівень розумового розвитку, зокрема таких пізнаваль­них психічних процесів, як сприймання, мислення, пам’ять, уява, увага, мовлення, а також відповідний рівень знань дитини.

Шкільний психолог та вчитель вивчають індивідуальні особ­ливості дитини з метою найефективнішого впливу на її всебічний розвиток та виховання у процесі навчання після зарахування до першого класу.

Кiлькiсть переглядiв: 243

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.